Can I Stream It?

Advertisement

Movie Results For: Dragon Ball Z: Broly – The Legendary Super Saiyan

Dragon Ball Z: Broly – The Legendary Super Saiyan

Dragon Ball Z: Broly – The Legendary Super Saiyan (1993)

Starring: Masako Nozawa, Bin Shimada, Iemasa Kayumi, Ryou Horikawa, Takeshi Kusao, Toshio Furukawa, Mayumi Tanaka, Hiromi Tsuru, Kōhei Miyauchi, Naoko Watanabe, Masaharu Sato, Jōji Yanami

As Goku investigates the destruction of the Southern Galaxy, Vegeta is taken to be King of the New Planet Vegeta, and to destroy the Legendary Super Saiyan, Broly.

Advertisement
Advertisement